Strobel Travel

Teknisk arrangør:

Strobel
Mejlgade 46B
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 76 17 22
Rejsegarantifonden nr. 206
Danmarks Rejsebureau Forening
CVR. 18422298

Strobel Travels rejsebetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med loven om pakkerejser.

Tilmelding

Er bindende for forbrugeren ved bestilling af arrangementet.

Betalingsbetingelser

Samtidig med tilmelding betales depositum. Slutbetaling af en rejse forfalder senest 60 dage før afrejse såfremt andet ikke er angivet på fakturaen.

Depositum er fastsat til minimum 25 % af rejsens pris, med mindre andet er aftalt eller påført fakturaen.
Flere luftfartsselskaber, hoteller, rederiet og operatører kræver betaling og udstedelse ved reservation. I disse tilfælde vil hele rejsens pris blive opkrævet ved bestilling. Billetter som er udstedt og betalt kan ikke ændres eller refunderes. Ved betaling med danske eller internationale virksomhedskort opkræves der typisk et gebyr. Kreditkortgebyrer pålægges altid kortholder. Bemærk ved betaling med internationale kreditkort forfalder hele rejsens pris ved bestilling, dog senest 90 dage før afrejsen. Datoer for indbetaling vil fremgå af faktura.

Afbestilling/ændring

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet ved aftalens indgåelse har oplyst, at der gælder andre afbestillingsvilkår for arrangementet. Dette vil være anført på fakturaen.

Ved afbestilling af en rejse der ikke er dækket af sygdomsafbestillingsbeskyttelsen gælder følgende regler:

Ved afbestilling før datoen for indbetaling af restbeløb tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af depositum.
Ved afbestilling senere end datoen for indbetaling af restbeløb, og indtil 15 dage før afrejse er afbestillingsgebyret minimum 50 % af rejsens pris og maksimalt hele rejsens pris.
Ved afbestilling senere end 15 dage før det på fakturaen anførte afrejsetidspunkt, er der ingen refundering udover evt. lufthavnsskatter såfremt disse refunderes af luftfartselskabet. Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.
Forsikringer kan ikke annulleres, når de er tegnet.
Afbestilling af en rejse kan kun ske skriftligt.
Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder på destinationen, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Afbestillingsforsikring i forbindelse med sygdom

Det er muligt at købe/tegne en sygdomsafbestillingsforsikring hos Strobel Travel/Gouda. Ved at tegne denne forsikring kan rejsen afbestilles uden omkostninger såfremt forsikringsbetingelserne er opfyldt. Forsikringspræmien refunderes ikke i forbindelse med nogen form for afbestilling.

Forsikringen koster 6 % af rejsens pris. Sygdomsafbestillingsbeskyttelse skal bestilles ved rejsens bestilling. Forsikringsbetingelser fremsendes særskilt ved bestilling.

Flyrejsen og specialbilletter

Næsten alle flybilletter, er forbundet med begrænsninger, f.eks. hvad angår ændring af rejserute, ændring af hjemrejsedato og rejselængde. De fleste af disse restriktioner har ikke betydning for almindelige turistrejser. Hvis De kræver den mindste fleksibilitet i forhold til den rejseplan, De modtager fra os i forbindelser med Deres bestilling, så skal det meddelelses bureauet og anføres på fakturaen. Ubenyttede fly strækninger i forbindelse med pakkerejser kan normalt ikke refunderes.
Husk at alle navne skal være stavet således som de er anført i passet.

I forbindelse med grupperejser og egentlige progranrejser bil bureauets repræsentanter drage omsorg for denne bekræftelse af reservationen, men De bedes venligst være opmærksom herpå.

Prisændringer

Strobel Travel tager forbehold for prisforhøjelser efter aftalens indgåelse i forbindelse med ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavnslandings eller startafgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som vi ikke i vor prisliste eller pristilbud har mulighed for at tage højde for. Normalt kurssikrer vi ikke den aktuelle valuta i forbindelse med bestilling af Deres rejse, og der kan således forekomme efterfølgende reguleringer af rejsens pris. Ændringer af valutakurser, kan i særlige tilfælde, påvirke rejsens endelige pris.

Pas & visum

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder Visa-oplysningerne på deltagebeviset danske statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til den opgivne rejseplan. Har man planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler være gældende. Man bør være opmærksom på at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet.

OBS: Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transit. Passet skal mindst være gyldigt i minimum 6 måneder efter ankomsten til destinationen.
Rejsende har ansvar for at orientere sig om visum krav og om hvorvidt det er nødvendigt at søge visum til det aktuelle rejsemål. Bemærk at nogle lande kan afvise indrejse såfremt man ikke er i besiddelse af korrekt visum eller indrejsetilladelse.

Vaccinationskrav

Der gives fra bureauets side ingen vejledning eller rådgivning vedrørende vaccination i forbindelse med rejse. Kunden skal selv tage kontakt til en klinik for tropesygdomme, Serum Instituttet eller Rigshospitalets Rejseservice.
På rejsen skal De kunne dokumentere vaccinationerne med det ”gule vaccinationskort”, som derfor skal medbringes.

Overdragelse

I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse under følgende forudsætninger:

1: Det er en programsat grupperejse, eller en individuelt bestilt grupperejse. Hvor navnerapporteringsdato er aftalt.

2: Overdragelser sker senest 4 uger før afrejse dog mindst 6 uger før jul og påske-ugen.

3: Ved overdragelser af en rejse hæfter den oprindelige køber solidarisk for betalingsbetingelsernes overholdelse.

4. Alle merudgifter for navneændringer og genudstedelse af rejsedokumenter påhviler kunden.

Teoretisk set kan individuelle rejser også overdrages, men såfremt et fly er udsolgt, vil flyselskaberne ikke acceptere navneændringer, der i praksis betyder, at en ny person kommer forrest i køen. Desuden er en del rejsearrangementer baseret på specialbilletter (Apex, Jackpot o.l.) der ikke må ændres efter bestilling, hvorfor ændringen vil være forbundet med omkostninger til en ny flybillet.
Ønske om ændring eller overdragelse af rejse bedes meddelt Strobel Travel skriftligt.

Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat rejse, vil rejsen kunne blive aflyst op til 14 dage før afrejse.
Rejser kan ligeledes aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (Force majeure lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil bureauet altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

Ændringer af rejsens forløb

Principielt kan bureau (j.v.f. lovgivningen) ikke foretage væsentlige ændringer af rejsens forløb efter bestillingen. Det er derfor vigtigt, at De gør bureauet opmærksom på særlige forudsætninger /ønsker i forbindelse med den bestilte rejse (f.eks. hotel med tennisbane, golf, dykning etc.).
Hvis man udtrykkeligt ønsker at dykke, er det jo en temmelig væsentlig ændring, at blive flyttet til et hotel, hvorfra der ikke er dykning.
Eventuelle forudsætninger skal påføres deltagerbeviset. Formålet er at sikre Dem mod at få et dårligere produkt end bestilt, eller for den sags skyld et bedre men uønsket produkt. Såfremt det alligevel sker, har De ret til at aflyse rejsen og få alle penge refunderet samt erstatning for dokumenterede tab (visum, vaccinationer m.m.). lovgivningen tager desværre ikke højde for rejseændringer, der er i deltagernes interesse. På en stor del af vore ”eventyrprægede” rejser, arbejder vi med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skave den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr, samt lokale forhold og begivenheder.
Ved fly forsinkelser er bureauet umiddelbart ansvarlig som repræsentant for flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes til bureauet. Bureauets ansvar rækker dog ikke udover de internationale bestemmelser og konventionernes begrænsninger. Disse konventioner er eksempelvis: Warszawa konventionen (flytransport), Athen konventionen (søtransport) og COTIF/CIF (togtransport). Dette betyder i praksis, at man kun har udsigt til meget små kompensationer ved større forsinkelser (på niveau med de mange kreditkortforsikringer, at den er mangelfuld i forhold til det købte, skal man øjeblikkeligt kræve manglen afhjulpet.)

Tilskadekomst og overfald

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Dette gælder især sygdomsforsikring ved rejser hvor sygesikringer ikke dækker, og hjemtransportforsikring som sygesikringen ikke dækker.
På deltagerbeviset anfører vi altid tilbud om forsikring (i henhold til lovgivningen), og hvor intet andet er aftalt, anføres altid en forsikring med det højeste sygdoms og hjemtransport dækning. Forsikringsbrochure vedlægges og bør gennemlæses, da man selv er ansvarlig for den ønskede dækning.
Skulle uheldet opstå vil man altid kunne søge hjælp på Danmarks konsulat eller ambassade eller på de øvrige EF landes repræsentationer, såfremt Danmark ikke er repræsenteret.

Skatter & afgifter

En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen, og er således inkluderet i rejsens pris. En del lokale skatter kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og skal betales på stedet. Det er ofte lufthavnsafgifter og enkelte nationalafgifter.
Disse afgifter vil normalt være anført på deltagerbeviset til Deres orientering. Vi skal dog gøre opmærksom på, at afgifterne kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen. Disse skatter varierer meget fra land til land, men ligger oftest mellem 20 og 40 USD.

Deres ansvar

Som allerede nævnt forudsætter Deres deltagelse i den aktuelle rejse, at De er bekendt med de givne oplysninger, herunder oplysninger fra brochurer, deltagerbevis og rejseplaner samt at De følger de givne anvisninger.
Det skal desuden bemærkes, at De forventes at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.

Reklamation

Reklamation over eventuelle mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dettes stedlige repræsentant så snart den konstateres, således at bureauet kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel. Bureauet er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og har således forpligtet sig til at overholde enhver afgørelse, der måtte komme fra nævnet. Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan De indbringe sagen for nævnet:

Vesterbrogade 12, 5.th.
1620 København V.
Telefon 35 35 66 11

Fly og Hotel

Angivne priser er overslag baseret på de billigste returbilletter på økonomiklasse samt hotelophold i det angivne antal nætter. Hotelophold er baseret på 2 personer som deler dobbeltværelser.

Strobel Travel tager forbehold for prisudsving og ændringer alt efter sæson og ændringer i prisstruktur samt prisudsving som flg. af udsving i valutakurser.

Bemærk at der kan være betydelige udsving i priserne alt efter sæson og bestillingstidspunkt. Alle kendte lufthavnsskatter og afgifter er inkluderet i priserne.
Kontakt Strobel Travel for rejsetilbud samt forespørgsel på singleværelse, børnepriser, familie/gruppepriser.

Se i øvrigt generelle rejsebetingelser for Strobel Travel.

Cruise

Priser for krydstogt er angivet ved 2 personer som deler 1 dbl. indvendig kahyt. Alle priserne er angivet udelukkende for krydstogtet samt måltider og havneskatter i tillæg kommer udgifter til flyrejse, hotelophold, transfer osv. På de fleste skibe betales et obligatorisk beløb til drikkepenge som afregnes ombord.

Vi anbefaler alle kunder at bestille flyrejse og hotel sammen med krydstogtet hvorved man opnår dækning under loven om pakkerejser.

Se i øvrigt generelle rejsebetingelser for Strobel Travel.

Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret.